Gouden Bruiloft echtpaar W. Verwegen-Hendriks uit Veghel.

Artikel uit het Noordbrabantsch dagblad het huisgezin©, 30-01-1941: 

VEGHEL GOUDEN BRUILOFT.

Maandag (27-01-1941) vierde het echtpaar W. Verwegen-Hendriks, wonende Marktstraat alhier onder groote belangstelling zijn gouden huwelijksfeest. Ter eere der feestvierenden was de Marktstraat over haar geheele lengte versierd en wapperde in deze miniatuurstraat van alle huizen de bekende miniatuurvlag wat het feestelijk aanzien zeer verhoogde.

colorized-image (53a) copy acopy.jpgHet seizoen is er niet naar om de bloemeties buiten te zetten terwijl de tijdsomstandigheden het niet toe laten om met een feestverlichting voor den dag te komen. By dit groote feest hadden de buurtbewoners alles in het werk gesteld om de feestvierenden een gezelligen en onvergetelijken dag te bereiden. Maandagmorgen, toen het nog grauwde, waren er vele nieuwsgierigen die den uittocht van den eenvoudigen mooien stoet wilden gadeslaan. Voorop liep als uitblinker, uitgedost zooals het behoort, de tambour-maitre (Herman Callaars) , die echter zijn muziek had thuisgelaten. Hij was er niet minder trotsch op den stoet te mogen openen en trok alzoo de aandacht. Dan volgden de bloemen strooiende bruidjes en vervolgens het miniatuur-bruidspaar dat in den ochtendschemer al vol goeden moed was.

Bruidsmeisjes en bruidsjonkers en nog tal van andere bruidjes gingen aan den kop. ’t Bestuur en de commissieleden en de talrijke buurt gaven allen acte de presence. De stoet werd besloten met de auto waarin het gouden bruidspaar was gezeten en die door twee bruidjes (symbolisch) getrokken werd. De familie van het bruidspaar ging de auto vooraf.

De plechtige H. Mis van dankbaarheid werd gecelebreerd door kapelaan de Bondt. In het versierde priesterkoor hadden bruidspaar en familieleden tijdens de plechtigheid plaats genomen. Na de H. Mis ging de stoet langs een kleinen omweg huiswaarts en de belangstelling was nu nog grooter. In de feestwoning werd het gouden paar door een der bruidjes verwelkomd en vervolgens door den voorz. van het feestcomite den heer W. Peters toegesproken.

De buurt kwam van elf tot half twaalf ter receptie en daarna de overige belangstellenden waaronder het gemeentebestuur met burgemeester Elïens aan het hoofd, terwijl de H. H. Geestelijken eveneens van hun belangstelling blijk gaven. De jeugd die dezen morgen al druk in actie was geweest meer speciaal de bruidjes werden om 2 uur in van Liempd’s salon onthaald. Om 4 uur werd het cadeau der buurtschap aangeboden bestaande uit een mooi familieportret vervaardigd door fotograaf Stender. De aanbieding had plaats door ‘den voorz. van ’t comité.

Om 5 uur zong een koortje onder leiding van den heer Tonie Stender zeer verdienstelijk eenige feestliederen, terwijl om half zes de kerkelijke harmonie de Eendracht een serenade bracht. Bij verhindering van den voorzitter hield de directeur de gebruikelijke toespraak, waarna aan het gezelschap een couvert overhandigd werd en een der zoons van de fam. Verwegen een dankwoord sprak. Het gouden paar mocht den heelen dag talrijke blyken van  belangstelling ontvangen en dit in verschillenden vorm. De feestviering werd in den avond in intiemen kring voortgezet, de buurt had voor een vroolijk program gezorgd.

Foto’s: Johan van Eerd ©, Artikel: Noordbrabantsch dagblad het huisgezin©.

Met dank aan Ad Verhagen.